Slanje apstrakta / Abstract submission


Za 16. Nacionalni kongres UPCS apstrakti se moraju dostaviti i na srpskom i na engleskom jeziku
For the 16th National Congress of SPCA abstracts must be submitted in both, Serbian and English languages

Za 2. Internacionalni kongres UPCS apstrakti se dostavljaju samo na engleskom jeziku
For the 2nd International Congress of SPCA abstracts only submitted in English language


Željeni tip prezentacije Abstract Type
Podaci o autoru Ime, prezime, ustanova, grad, država Author Name, Institution, City, Country
Podaci o autoru   Author  
E-mail adresa autora za korespodenciju:     E-mail:    
Podaci o koautorima Maksimalno 6 koautora. Navesti: ime, prezime, ustanovu, grad, državu Co-Authors Maximum 6 co-authors allowed. Name, Institution, City, Country
Koautori   Co-authors  
Naslov apstrakta i tema U naslovu ne koristiti skraćenice Abstract title Do not use abbreviations
Naslov   Title  
Tema Thema
Sadržaj apstrakta Ukupna dužina do 250 reči Abstract content Max. 250 words
Cilj   Aim  
Uvod   Introduction  
Materijali i metode   Material & methods  
Rezultati   Results  
Zaključak   Conclusion  
Ključne reči Ne više od 5 prema standardno prihvaćenoj nomenklaturi Key words Max. 5, according to standard nomenclature
Ključne reči   Key words  
Izjavljujem da ne postoji konflikt interesa / I have no conflict of interest